Mesečni arhiv: julij 2023

FINESSE

Beseda “finesse” je pomembna v bridžu in se nanaša na posebno tehniko igranja kart, ki se pogosto uporablja za poskušanje pridobitve dodatnega vzetka.

Finesse je strategija, pri kateri igralec poskuša pridobiti vzetek tako, da ciljno karto igra iz svoje roke proti nasprotnikovi karti, ki je postavljena med dvema njegovima kartama. Cilj je, da se nasprotnikova višja karta “odloži”, medtem ko se ohrani lastna nižja karta. To je običajno uporabljeno, kadar je ciljna karta višja od vseh drugih kart, ki jih ima igralec v roki.

Finessa je pomembno orodje, ki ga morajo igralci v bridžu razumeti in znati uporabiti. Gre za enega od ključnih elementov taktičnega razmišljanja in strategije pri igranju končne faze igre.

Poučevanje bridža

Kot nekdo, ki je opravil precejšen del poučevanja mostu, je najlažja metoda jaslice. Včasih sem imel 2 lista A4, ki sta vsebovala vsa ključna osnovna pravila konstruktivnega zbiranja ponudb. To stopnjo lahko izvedete popolnoma 1 na 1. Ko se študent(-i) tega naučijo, lahko preidete na konkurenčno licitiranje, najbolje kot 4, čeprav so dandanes na voljo orodja za vstavljanje nasprotnega licitiranja z realnimi kombinacijami. Igra s kartami deluje podobno – ko učenec spozna bistvo iger, ki zajemajo trik (whist-family), mu navedite nekaj osnovnih pravil za vodila, signale in splošno igro (prefinjenost, 2. igra nizka, 3. igra visoka itd.). Večina ostalega prihaja iz izkušenj, dokler ne dosežejo veliko višje ravni.
Zame je bilo ključno vedno vključiti učence neposredno v igro, vendar na tak način, da so lahko imeli nek okvir, da vedo, kaj bi morali početi, namesto da bi zmedeni sedeli tam ali, kar je še huje, presedeli ure lekcije, preden bi sploh videli igralno karto, kot se zgodi pri veliko poučevanju bridža. Preglejte in predlagajte izboljšave po vsaki igri (ali nizu), da zgradite zaupanje in preprečite morebitne nesporazume. S takšno prakso ne traja prav dolgo, da večina študentov lahko odvrže otroške posteljice in licitira na spoštljivi družbeni ravni.

Kar bom še omenil, nikakor ne trdim, da je to edini način. Tisti lekcije, ki radi govorijo o ponudbah, preden študenti to dejansko storijo, vedno poskrbijo, da ostanejo dovolj priljubljeni, zato morajo zagotovo doseči svoje rezultate. Obstajajo pa tudi sodobnejši pristopi, kot je začetek z Minibridgeom in od tam naprej gradnja. Ne glede na to, ali na koncu strukturirate svoje lekcije, če lahko pridobite več ljudi na svetu, da igrajo igro, potem vam veliko sreče!

As someone who has done a fair amount of bridge teaching, the easiest method is crib cards. I used to have 2 A4 sheets containing all of the key basic constructive bidding rules. This stage you can do completely 1 on 1. Once the student(s) have got the hang of that you can move on to competitive bidding, best done as a 4 though there are tools available for inserting opposition bidding with realistic hands these days. Card play works similarly – once the student has the gist of trick-taking (whist-family) games, provide some basic rules for leads, signals and general play (finesses, 2nd hand low, 3rd hand high, etc). Most of the rest comes from experience until they reach a much higher level.
The key for me was always engaging the students directly in play but in such a way that they were able to have some framework to know what they should be doing rather than sitting there looking confused, or, even worse, sitting through hours of lessons before even seeing a playing card, as happens at a lot of bridge teaching. Review and suggest improvements after each hand (or set) to build confidence and prevent any misunderstandings becoming ingrained. Through such practise, it does not take very long at all for most students to be able to discard the crib sheets and bid at a respectable social level.

On thing I will also mention, I am not at all saying that this is the only way. Those lessons that love to talk about bidding before having the students actually do it always see to remain popular enough, so they must surely get their results. And there are also more modern approaches, such as starting with Minibridge and building up from there. However you end up structuring your lessons, if you can get more people in the world playing the game then good luck to you!

Napake robota Argine

Zdravo!

Žal mi je, da ste imeli z našo igro nezadovoljivo izkušnjo.

Ne pozabite, da je Argine še vedno umetna inteligenca, ki ni popolna.
V nekaterih situacijah se lahko njegovo vedenje zdi nelogično, nekatera njegova dejanja pa so lahko precej zmedena.
Ker se Argine nenehno izboljšuje, bi morali biti takšni pojavi redki.

Kadarkoli imate kakršne koli dvome glede posla, vedite, da imate možnost prijaviti posel.
Ko je vaša igra končana, vam bodo prikazani rezultati igre.
Na spodnji levi strani zaslona lahko vidite gumb »Prijavi posel«.
Samo izberite pravo fazo igre in nadaljujte s poročilom.

Do svojih starejših ponudb lahko dostopate tudi s klikom na rezultate.
Na dnu zaslona boste imeli možnost »Prijavi posel«.

Funkcija »Prijavi posel« je edini način za pravilno poročanje o nepravilno odigranih poslih.
Tako naša razvojna ekipa od vas prejme napredne podatke
(kodiranje, odgovorno za težavo, vrsta turnirja, na katerem se je pojavila, itd.).

Poročanje o težavi na ta način ne zagotavlja, da bo težava takoj odpravljena, vendar naj vam zagotovim, da vsa poročila, narejena s to funkcijo, pregledajo naši razvijalci in lahko vodijo do implementacije, ki prepreči težavo v prihodnjih posodobitvah.

Vendar se v večini primerov izkaže, da ima Argine prav, zato vas vabimo, da poskusite znova in poskusite razumeti, kako deluje vaš partner.
Ta članek vam lahko da nekaj namigov, da razumete, zakaj se ne razumete:
▶️ funbridge.com/bridge-artificial-intelligence

Dober način za razumevanje Argine je prikaz pojavnih nasvetov za ponudbe.

To storite tako, da sledite tem korakom:
Odprite svojo začetno stran Funbridge.
Kliknite na ⚙️ Nastavitve.
Kliknite igralno mizo, zaslon in ergonomijo.
Preverite pojavno okno Prikaži z nasveti za ponudbe.

Upam, da vam bodo moji odgovori pomagali.
Če lahko še kaj storim za vas, mi prosim sporočite.

Imej lep dan!
Monika
Podpora strankam Funbridge

Monica (Funbridge)

Jul 13, 2023, 07:14 GMT+1

Hello!  

I am sorry you had an unsatisfying experience with our game. 

Please, remember that Argine is still an artificial intelligence that is not perfect.  
In some situations, its behavior may seem illogical, and some of its actions might be quite confusing.  
As Argine is being continuously improved, such occurrences should be infrequent.  

Whenever you have any doubts in regards to the deal, please know that you have an option to report a deal.  
Once your game is over, you will be presented with your game results.  
At the bottom left side of the screen, you can see the “Report deal” button.  
Just choose the right game phase and proceed with the report.  

You can also access your older deals just by clicking on the results.  
At the bottom of the screen, you will have an option to “Report deal”.  

The “Report deal” feature is the only way to correctly report incorrectly played deals.  
This way our development team receives from you the advanced data
(the coding responsible for the issue, the type of tournament in which it occurred, and so on).  

Reporting the issue this way will not guarantee that the issue will be fixed right away, however, let me ensure you that all reports done through this feature are reviewed by our developers and might lead to implementation preventing the issue in the future updates to come.  

However, in the majority of cases, it turns out that Argine is right, so we invite you to try again by trying to understand how your partner works. 
This article could give you some clues to understand why you don’t get along:  
▶️funbridge.com/bridge-artificial-intelligence 

A good way to understand Argine is to bring up the pop-up bidding tips. 

To do so, follow these steps:

  • Open your Funbridge start page.
  • Click on ⚙️ Settings.
  • Click on Game table, display and ergonomics.
  • Check Display pop-up window with bidding tips. 

I hope my answers will help you. 
If there is anything else that I can do for you, please let me know.  

Have a nice day! 

Monica
Funbridge Customer Support

Zakaj se pri Contract bridge računa iz IMP točk VP

V contract bridgeu se pri izračunu točkovanja uporablja več različnih metod, odvisno od turnirja in tekmovalnega sistema. Ena od pogosto uporabljenih metod je točkovanje z IMP točkami (International Match Points), ki se uporablja za primerjavo dosežkov dveh ekip v ekipnih tekmovanjih.

IMP točke se uporabljajo za ocenjevanje razlike v rezultatu med dvema ekipama v posamezni igri. Razlika v točkah med ekipama se pretvori v IMP točke s pomočjo IMP mize, ki je predhodno določena. IMP miza določa, koliko IMP točk se dodeli za različne razlike v rezultatu. Na primer, za razliko med 0 in 10 točkami se lahko dodeli 0 IMP točk, za razliko med 20 in 40 točkami pa se dodeli 1 IMP točka itd.

Ko so dodeljene IMP točke za posamezno igro, se v ekipnem tekmovanju seštejejo točke iz vseh iger, da se dobi skupni rezultat med dvema ekipama. Ta skupni rezultat se nato pretvori v Victory Points (VP), ki predstavljajo rezultat tekme. Običajno se uporablja neka oblika linearnega pretvorbenega sistema, kjer se določi, koliko VP točk prejme ekipa glede na skupni rezultat. Na primer, ekipa, ki doseže 60% vseh IMP točk, lahko prejme 12 VP točk, medtem ko druga ekipa prejme 8 VP točk.

Ta način točkovanja omogoča, da se v ekipnih tekmovanjih oceni uspešnost ekip glede na razliko v rezultatih med posameznimi igrami, ne le glede na absolutno število doseženih točk.